بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل214 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چكیده ......................................................................................................................................................1

فصل اول(طرح تحقیق)

(1-1)      مقدمه.......................................................................................................................................3                                                                                                               

(1-2)      بیان مسأله ...............................................................................................................................4                   

(1-3)      ضرورت واهمیت تحقیق ........................................................................................................5                                                                                                              

(1-4)      اهداف تحقیق ..........................................................................................................................6                                                                                                                              

(1-5)      سوال های پژوهش  ................................................................................................................6                                                                                                                     

(1-6)      فرضیه های تحقیق  .................................................................................................................7                                                                                                                      

(1-7)      متغیر های تحقیق ....................................................................................................................7                                                                                                                         

(1-8)      روش پژوهش .........................................................................................................................7                                                                                                                             

(1-9)      سازماندهی تحقیق....................................................................................................................7                                                                                                                        

(1-10)  تعریف مفهومی وعملیاتی مفاهیم.............................................................................................8                                                                                                  

 

فصل دوم(چارچوب نظری وکلیات)

بخش اول 

(2-1)تعریف دولت(کشور) .................................................................................................................9                                                                                                                        

بخش دوم 

(2-2-1) حاکمیت...............................................................................................................................10

(2-2-2) تعریف حاکمیت..................................................................................................................11

(2-2-3) مفهوم حاکمیت....................................................................................................................13

(2-2-4)انواع حاکمیت.......................................................................................................................13

(2-2-5) ویژگی ها و اوصاف حاکمیت   .........................................................................................16                                                                                                        

 

د

 

(2-2-6) مبنای حاکمیت وبررسی تاریخی..........................................................................................19                                                                                         

(2-2-7) نظریه های حاکمیت............................................................................................................26                                                                                                          

(2-2-8) قلمرو حاکمیت....................................................................................................................30                                                                                                                   

(2-2-9)ضرورت تحدید حاکمیت ....................................................................................................32                                                                                                   

(2-2-10)تغییر حاکمیت از مطلق به نسبی.........................................................................................34                                                                                           

(2-2-11) مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل.................................................................................35                                                                                 

بخش سوم 

 (2-3-1) سازمان های بین المللی ......................................................................................................37                                                                                                       

(2-3-2) تاریخچه سیرتکوین سازمانهای بین المللی...........................................................................37                                                                           

(2-3-3)تعریف، مشخصه ها ومسائل کلی سازمانهای بین المللی  .....................................................40

(2-3-4)نقش ها وکارکرهای سازمانهای بین المللی............................................................................42                                                                           

(2-3-5) طبقه بندی سازمانهای بین المللی .........................................................................................44                                                                                       

(2-3-6) سازمانهای بین الدولی جهانی ...............................................................................................45                                                                                             

(2-3-6-1) سازمان ملل متحد.............................................................................................................45                                                                                                         

(2-3-6-2) هدفها واصول سازمان ملل متحد.................................................................................... 47                                                                                  

(2-3-6-3)ارکان سازمان ملل متحد ...................................................................................................48                                                                                                  

-         مجمع عمومی.......................................................................................................................................48                                                                                                                                   

-         شورای امنیت........................................................................................................................................49                                                                                                                                    

-         شورای اقتصادی واجتماعی .................................................................................................................51                                                                                                               

-         شورای قیمومت....................................................................................................................................52                                                                                                                                   

-         دیوان بین المللی دادگستری.................................................................................................................52

-         دبیرخانه................................................................................................................................................53                                                                                                                                                                                                                                                   (2-3-6-4) سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد .........................................................54                                                             

(2-3-7)سازمانهای قاره ای یا منطقه ای ............................................................................................58                                                                                              

(2-3-7-1) سازمانهای اروپایی ومنطقه  ای آتلانتیک..........................................................................59                                                                       

-         سازمان آتلانتیك شمالی(ناتو) ..............................................................................................................59                                                                                                                                                  

-         شورای اروپا ........................................................................................................................................60                                                                                                                                     

-         اتحادیه اروپایی.....................................................................................................................................61                                                                                                                                      

-         سازمان امنیت وهمکاری در اروپا .....................................................................................

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:39 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل143 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

درآمد. 1

الف: بیان مسأله. 1

ب: سابقه و مشكلات تحقیق.. 10

ج: اهداف و كاربردهای تحقیق.. 11

د: سؤال‏ها 11

هـ: فرضیه‎ها 12

و: روش تحقیق.. 13

ز: ساماندهی تحقیق.. 13

1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‎ها با دیوان.. 15

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1-1- قلمرو همكاری، جرائم مشمول تعقیب و مصادیق آن.. 19

1-1-1-1 - نسل كشی.. 23

1-1-1-1-1- اركان جنایت نسل كشی.. 25

1-1-1-1-1-1- ركن قانونی.. 26

1-1-1-1-1-2- ركن مادی.. 26

1-1-1-1-1-3- ركن روانی.. 27

1-1-1-1-2- مصادیق جنایت نسل كشی.. 28

1-1-1-1-2-1- كشتن.. 28

1-1-1-1-2-2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه 29

1-1-1-1-2-3- قرار دادن عمدی یك گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی یا جزئی آنها بشود. 29

1-1-1-1-2-4- انجام اقداماتی كه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یك گروه صورت میگیرد  30

1-1-1-1-2-5- انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر. 30

1-1-1-2- جنایت علیه بشریت.. 31

1-1-1-2-1- اركان جرایم علیه بشریت.. 32

1-1-1-2-1-1- ركن قانونی.. 32

1-1-1-2-1-2- ركن مادی.. 32

1-1-1-2-1-3- ركن روانی.. 33

1-1-1-2-2- مصادیق جنایت علیه بشریت.. 33

1-1-1-2-2-1- جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی.. 33

1-1-1-2-2-2- جرایم علیه آزادیهای افراد. 37

1-1-1-3- جنایت جنگی.. 42

1-1-1-3-1- عناصر تشكیل دهنده جنایت جنگی.. 45

1-1-1-3-1-1- عنصر مادی جنایت جنگی.. 46

1-1-1-3-1-2- عنصر روانی جنایت جنگی.. 50

1-1-1-3-2- مصادیق جنایت جنگی.. 51

1-1-2- تعهدات همكاری دولت‏ها با دیوان.. 56

1-1-2-1- مبانی تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 57

1-1-2-2- تعهدات اصلی همكاری دولت‏ها با دیوان.. 63

1-1-2-3- اشكال دیگر همكاری.. 67

1-2-  قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های غیر عضو با دیوان.. 70

1-2-1- تعهد دولتهای غیر عضو در همكاری با دیوان به موجب حقوق بین الملل  72

1-2-1-1- رابطه دیوان و شورای امنیت.. 75

1-2-1-1-1- ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان.. 79

1-2-1-1-2- شورای امنیت ضامن همكاری دولتها با دیوان.. 80

1-2-1-2- تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه  84

1-2-1-3- چشم انداز تعهد به همكاری دولتهای  غیر عضو با دیوان.. 88

1-2-2- اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو و تعهد دولتها به همكاری   89

1-2-2-1- مبنای قانونی صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‏های غیرعضو  90

1-2-2-1-1- واگذاری صلاحیت ازسوی دولتها به دیوان.. 92

1-2-2-1-2- اصول و سوابق واگذاری صلاحیت كیفری به دادگاههای بین المللی  94

1-2-2-2- صلاحیت رسیدگی دیوان كیفری بین المللی به اعمال رسمی دولت‎های غیرعضو  96

2- همكاری دولت‎ها با دیوان در فرایند دادرسی.. 99

2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله تحقیق و تعقیب... 103

2-1-1- همكاری دولتها در تعقیب و كیفرخواست.. 107

2-1-1-1- شروع تحقیق.. 111

2-1-1-2- تعقیب.. 113

2-1-1-3- منع تعقیب.. 115

2-1-1-4- صدور كیفر خواست.. 116

2-1-2- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دستگیری و تحویل اشخاص به دیوان  118

2-1-2-1- دستگیری.. 120

2-1-2-1-1- قانونی بودن دستگیری.. 123

2-1-2-1-2- مراحل بازداشت در دولت بازداشت كننده. 124

2-1-2-2- تحویل به دیوان.. 126

2-1-2-2-1- درخواستهای موازی تحویل و استرداد. 127

2-1-2-2-2- حضور نزد دیوان و آزادی موقت.. 129

2-2- همكاری دولتها با دیوان از مرحله دادرسی تا اجرای حكم. 131

2-2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دادرسی و صدور حكم. 134

2-2-1-1- رسیدگی.. 136

2-2-1-1-1- حقوق متهم. 136

2-2-1-1-1-1- حق حضور در دادرسی.. 137

2-2-1-1-1-2- اصل برائت.. 138

2-2-1-1-1-3- تضمینات دیگر برای محاكمه عادلانه. 138

2-2-1-1-2- احراز صلاحیت دیوان.. 140

2-2-1-2- محاكمه. 143

2-2-1-2-1- استقلال و بیطرفی قضات.. 145

2-2-1-2-2- حضور وكیل در مرحله محاكمه. 148

2-2-1-3- صدور حكم. 149

2-2-1-4- قطعیت احكام. 150

2-2-1-4-1- تجدید نظر. 151

2-2-1-4-2- اعاده دادرسی.. 152

2-2-2- همكاری دولت‎ها با دیوان در مرحله اجرای حكم. 155

2-2-2-1- اجرای مجازات زندان.. 156

2-2-2-2- مصادره اموال و كیفر نقدی.. 158

2-2-2-3- شرایط حبس... 159

نتیجه گیری.. 160

فهرست منابع.. 167

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:39 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل161 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه 

چکیده. 1

مقدمه. 2

1- بیان مسئله. 3

2- اهمیت تحقیق. 3

3- ادبیات و سوابق تحقیق. 4

4- سؤالات تحقیق. 6

5- فرضیه‏های تحقیق. 6

6- نوآوری تحقیق. 6

7- اهداف تحقیق. 7

8- ساماندهی تحقیق. 7

فصل اول:اصول و مبانی مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  8

گفتار اول: بررسی اصول و مفاهیم اساسی مسئولیت سازمانهای بین المللی  9

بند اول: ویژگی های سازمانهای بین المللی. 9

1- اشتغالات مشترک. 9

2- هدف های مشترک. 10

3- مقررات حقوقی سازمانهای بین المللی. 11

بند دوم: صلاحیت های سازمانهای بین المللی. 13

1- صلاحیت درون ذاتی و برون ذاتی. 13

2- صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی. 16

الف- رکن قانونگذاری. 17

ب- رکن اجرایی. 18

ج- رکن قضایی. 19

بند سوم: تحلیل مفهوم مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  20

1- مفهوم لغوی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

2- مفهوم حقوقی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

3- ضرورت مسئولیت سازمانهای بین المللی. 22

گفتار دوم: حدود مسئولیت سازمانهای بین المللی ناشی از حقوق سازمانها  23

بند اول: تبیین حقوق سازمانهای بین المللی. 24

1- تعهد دولت‌ها به مقررات داخلی سازمان بین المللی. 24

2- تعهد سازمان بین المللی به اجرای مقررات حقوق بین الملل  26

3- تعهدات بین المللی یک سازمان بین المللی. 31

بند دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال دیگر تابعان حقوق بین الملل. 33

1- مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال تابعان اصلی. 33

2- مسئولیت در قبال تابعان فرعی. 36

بند سوم: مصونیت سازمانهای بین المللی. 40

1- مصونیت نیروی انسانی. 40

الف: مصونیت قضایی. 41

ب:  مصونیت قضایی سازمانها در مقابل دادگاه های ملی. 42

2- مصونیت اموال و اماکن. 43

3- مصونیـت از تعقیب. 43

فصل دوم: بررسی اصول حاکم بر  مسئولیت سازمانهای بین المللی  45

گفتار اول: بررسی حدود مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  46

بند اول: اصول حاکم بر مسئولیت بین المللی سازمان. 46

1- پذیرش مسئولیت. 47

2- لزوم وفای به عهد. 47

3- اصل لزوم جبران خسارت و اصل کارایی سازمان. 48

بند دوم: : اختیارات و صلاحیت های سازمان سازمانهای بین المللی  49

1- اختیارات صریح و ضمنی. 49

2- اختیارات ناشی از انتقال تعهد از دول عضو به سازمان. 50

3- استقلال سازمان از اعضای خود. 51

بند سوم: خروج سازمانهای بین المللی از محدوده اختیارات و صلاحیت های قانونی. 53

1-  عملکرد سازمان خارج از صلاحیت های مصرح. 53

2- عدم رعایت اصول اساسی سازمان بین المللی. 53

3- نقض حقوق بشر. 54

گفتار دوم: آثار مسئولیت و جبران خسارت. 56

بند اول: انواع خسارت. 57

1- جبران خسارت مادی. 58

2- جبران خسارت معنوی. 58

3- مسئولیت ثانوی یا فرعی. 60

بند دوم:  لزوم جبران خسارت. 60

1- مسئولیت تضامنی. 61

2- ضمانت اجراهای سازمانهای بین المللی در اجرای احکام. 62

الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاكم بر سازمانهای بین المللی. 62

ب - تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. 68

3- ضمانت اجرای احکام دیوان های بین المللی. 72

بند سوم: شیوه های جبران خسارت. 75

الف) خسارات مستقیم. 76

ب) خسارات غیر مستقیم. 76

1- اعاده به وضع سابق. 77

2- پرداخت غرامت. 77

3-تعذر و جلب رضایت زیاندیده. 79

فصل سوم: بررسی مسئولیت سازمانهای بین‌المللی و دولت‌های عضو در حقوق بین‌الملل. 81

گفتار اول: مسئولیت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو در برابریکدیگر  82

بند اول: تحلیل مسئولیت بین المللی دولت های عضو سازمان بین المللی  82

1- مسئولیت بین المللی دولت‌ها در برابر سازمانهای بین المللی  82

2- مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی در برابر دولت‌های عضو  91

بند دوم: شیوه های فیصله اختلافات راجع به مسئولیـت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو. 93

1- شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات. 93

2- شیوه های قضایی حل و فصل اختلافات. 96

الف) حل اختلاف براساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری  97

ب) حل اختلاف در منشور سازمان ملل متحد. 99

ج) حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 101

گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در رویه قضایی بین المللی  105

بند اول: رویه قضایی بین المللی. 106

1- لاهه. 106

2- رویه قضایی منطقه ای. 109

3- رویه سازمانهای جهانی تجارت. 110

بند دوم: تعارض تصمیمات برخی ارگانهای سازمان‌های بین المللی با احکام محاکم بین المللی. 114

1- تعارض مسئولیت با مصونیت. 114

2- تعارض احکام دادگاه های بین المللی با تصمیمات شورای امنیت  116

3- تعامل دیوان بین المللی دادگستری با دیوان کیفری بین المللی  122

نتیجه گیری. 128

منابع و ماخذ. 130

چکیده انگلیسی. 130

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:39 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

«اثر بخشی مشاورة شغلی و حرفه ای در کاهش آسیب های زندان»

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل233 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

همواره یکی از چالش های سازمان به ویژه در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی درک و دریافت نگرش و اثرات خدمات خود بر دریافت کنندگان یا مشتریان خود است. در حقیقت ایجاد آگاهی از عملکرد شغلی و حرفه ای سازمان ها یکی از اهداف بزرگ پژوهشگران سازمانی است. نکته مهم تر این است که اشتغال مردان به عنوان سرپرست خانوار و اثرگذار در بنیان و تحکیم خانواده همواره در محور بحث ها و تحلیل های علاقمند ان و محققان بوده است. در هر زندان شناخت همه جانبه وضعیت شغلی مددجویان درون زندانها و پس از آزادی در هدفمند کردن و همراهی آنها در ساخت بهتر جامعه انسانی می تواند مفید باشد.

یكی از دلایل ارتكاب جرم و جنایت در سرتاسر جهان، از جمله ایران، بیكاری، فقر مالی، نداشتن شغل مناسب است و این كه نوعاً تعدادی از مجرمان، افراد فاقد شغل هستند. اشتغال زندانیان در حال تحمل كیفر و پس از آزادی یكی از موضوعات مهم، اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر می باشد، كه هم می تواند در كاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در كاهش جمعیت كیفری نقش مؤثری داشته باشد،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:38 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

رابطه میان سیاست¬های رفاه اجتماعی و محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال¬های 1357-1385

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل563 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

        امروزه "رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یكی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می­شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در كشورها مطرح شده و در نتیجه تكلیفی الزامی ‌برای دولت‏ها ایجاد می‏كند[1]که از طریق سیاست­های خود درصدد محرومیت­زدایی از اقشار مختلف و ایجاد رفاه برآیند. 

در همین رابطه "رفاه اجتماعی زنان (به عنوان قشری آسیب­پذیر) مقوله­ای است که در چهارچوب   "رفاه خانواده" امر مهمی تلقی می­گردد و حقیقتاَ زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند.[2]

    اهمیّت رفاه زنان را می­توان در این نکته یافت که: توسعه پایدار یک اجتماع حاصل مشارکت همه اقشار، خصوصاً زنان می باشد و این مشارکت نیز در گروی توجه به نیازها، اقتضائات و مسائل آنان و یافتن راه­هایی برای حل آن­هاست. " به عبارتی باید گفت که ارزش­های اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی در جهت رفع اختلافات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عامه مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جست و جو کرد. از این رو رویکرد جنسیتی و افزایش فرصت­های عمومی برای نقش­آفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در توسعه پایدار و نیز در حوزه برنامه­ریزی برای توسعه پایدار مطرح می شود.[3]

    " برنامه­ریزی برای زنان" و توجه به مسائل زنان در مفاهیم توسعه، به معنای پذیرش زنان به عنوان عامل مؤثر در توسعه و لزوم برخوردار شدن آنان از مواهب توسعه و از آنجا گسترش ابعاد کمی و کیفی توسعه می­باشد.[4]"پیش شرط برنامه­ریزی برای زنان نیز درک کامل نیازهای آنان، سبک­های زندگی آن­ها و محدودیت­های آن­ها است. بر اساس چنین درکی، مکانیسم­های حمایتی لازم است تا بهره­برداری زنان را از منابع و خدمات موجود تسهیل کند و هر آن­چه را که در به چالش کشاندن توسعه­یافتگی زنان مؤثر است، شناسایی کند. اموری چون" محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصت­های برابر ، ناامنی اقتصادی و به ویژه فقر می­تواند توسعه­یافتگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.[5] واقعیت این است که فقرا نمی­توانند از فرصت­ها بهره­برداری کنند و این موضوع مخصوصاً در مورد زنان صادق است. " با چنین نگاهی به توسعه پایدار است که برای ارزیابی توفیقات برنامه­های ملی توسعه کشورها، بررسی شاخص­های توسعه، ارزیابی سیاست­های رفاهی و اجتماعی و نیز معیارهای توانایی وابسته به جنسیت که به صورت منفک برای زنان و مردان طرح می­شود، ضروری است.[6]در همین راستا " مطالعاتی بسیار ارتباط بین جنسیت و توسعه­ی اقتصادی را از اوایل دهه هفتاد بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است هر چه کشورها توسعه یافته­تر باشند شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزو الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.[7]هم چنین"واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه­ها و بیانیه­ها و تأسیس نهادها و سازمان­های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه­های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند.[8] بی سوادی، جهل، انزوا و تعصبات، گرایش­های اجتماعی – اقتصادی بر ضد زنان، نقض حقوق شهروندی و... موانع قوی مشارکت زنان در برنامه­های توسعه هستند. تردیدی نیست که " فقر اقتصادی و فرهنگی " مسئله تبعیض مبتنی بر جنس و... ، در زنجیره رفتارهای تبعیضی دیگر قرار می­گیرد و در عین حال، کاملاً تحت تأثیر مسائل تاریخی، روابط و هنجارهای مسلط اجتماعی، باورهای جمعی و تفکرات تاریخی است.[9]"اغلب اوقات برنامه­های توسعه و نیز برنامه­های رفاه اجتماعی که هدف آن­ها تشویق رفاه زنان فقیر است منجربه اعمال بار بیش­تری بر زنان می­شود[10] و به محرومیت آنان در ابعاد مختلف دامن می­زند."محرومیت که در ابتدایی­ترین و وسیع­ترین کاربردش ، به معنای فقر می­باشد ، می­تواند ناشی از عواملی چون مذهب، تاریخ، فرهنگ، قوانین و .... باشد. اما به نظر می­رسد که امروزه جامعه­شناسان برای بیان محرومیت افراد به خصوص زنان بیش­تر تمایل به کاربرد آن در اصطلاح جدیدش یعنی محرومیت اجتماعی دارند. "محرومیت اجتماعی یکی از تأکیدهای اصلی جنبش آزادی زنان است. (هر چند من می­توانم هر آن چه که دلم می­خواهد بخرم ولی مرا دقیقاً به عنوان یک زن شوهردار در نظر می­گیرند. من ممکن است حقوق خیلی مناسبی برای زندگیم دریافت کنم ولی این حقوق من کمتر از حقوق یک مردی است که کار وی قابل مقایسه با کار من است و قس علیهذا.[11] نكته اساسی در تحلیل محرومیت به عنوان یك عنصر تاثیرگذار بر رفتار جمعی، این است كه آیا محرومیت یا عدم برخورداری از برخی امتیازات امری طبیعی است (وجود آن طبیعی جلوه می كند) یا مصنوعی و غیرمصنوعی؟ محرومیت آن­جا كه غیر­طبیعی و نابحق جلوه می­کند، به عاملی تأثیرگذار در رفتار جمعی تبدیل می­شود.[12] اما آن چه که در محرومیت اجتماعی خواه طبیعی و خواه غیرطبیعی و ناحق جلوه می­کند این است که فردی که محروم اجتماعی خوانده می­شود از بعضی حقوق و فرصت­ها مانند حقوق شهروندی، فرصت آموزشی، اشتغال، و... محروم می­شود. 

 


1- نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (خلاصه گزارش) شورای پژوهش مؤسسه. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. چاپ اول. 1378. ص: 9-7

-[2]مینا روحانی." پایان نامه مطالعه وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار". دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی . 1384

[3]-ستاره فروزان و اکبر بیگلریان. "زنان سرپرست خانوار: فرصت­ها و چالش­ها. " فصلنامه پژوهش زنان.  دوره 1. شماره 5.  بهار 1382. ص: 36                                                                           

[4]- فریبرز رئیس دانا و ژاله شادی طلب و پرویز پیران. فقر در ایران. (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی. 1379)( مقاله زنان: بسته­ترین حلقه زنجیر فقر- ژاله شادی طلب و افسانه کمالی 1379، ص: 337-338)

[5]- فروزان. پیشین: ص: 36                                                                            

[6]- همان، ص: 36                                                                                                                                

[7]- فضیله خانی. چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان. زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان ). دوره­ی 8 . شماره ی 3. پاییز 1389. ص: 7-8   

[8]-روحانی، پیشین

[9] - محمد تقی جغتایی و فریده همتی. سیاست اجتماعی. تهران. انتشارات سازمان بهزیستی کشور. 1380. ص: 190

[10]- سازمان ملل متحد. فعالیت­های اجتماعی برای زنان کم درآمد. مترجم نوروزعلی مهدی پور. 1377، اسکاپ. ص: 10

[11]- حسین نبوی. محرومیت و دینداری. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی. تهران. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 1382. ص: 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:38 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

اثرات زندان بر زندانی و خانواده

دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdocx
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

1-مقدمه                        - خلاصه مطالب ارائه شده

2-فصل اول                             

الف:زندان از دیدگاه قضائی                                                                     

ب:تعاریف عملیاتی

     زندان

          زندانی

    خانواده                                       

ج:کارکرد های خانواده

د:زندان مجازات فرد یا خانواده

2-فصل دوم:

-بررسی اثرات منفی زندان بر فرد

3-فصل سوم :

-بررسی تأثیرات منفی زندان بر خانواده

                الف:چگونگی تأمین معاش خانواده

                ب: تأمین مسکن و اشتغال دغدغه اصلی خانواده ها

                ج:نگاه های متفاوت

-نقش موثر زندان

-آیا زندان همیشه مفید واقع می شود ؟

-اثرات زندان در تأمین امنیت جامعه

4- فصل چهارم :

          -تأثیرآثار جسمانی زندان بر زندانی

                -تأثیر اجتماعی زندان بر زندانی

                -تأثیر روانی زندان بر زندانی

5- فصل پنجم :

                -راهکار های مبارزه با کاهش محرک های طبیعی

-پیشگیری از تکرار جرم

-زندان و مجازات

-حبس زدائی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

فصل ششم : -پیشنهاد ها و راهکارها                                                            

   منابع و ما خذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:38 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مسائل اجـتماعی به زعم جامعـه­شناسان و آسیب­شناسان معاصــر، مسائلی تعریفـی هستند که از سوی مردم یک جامعه و یا حافظان نظام به عنوان مسائلی مغایر با هنجارها و ارزشهای فرهنگی و به عنوان شرایط نامطلوب و زیر استاندارد فرهنگی و حتی به عنوان موانعی در راه توسعه اجتماعی، اقتصـادی، فـرهنگی تعریف شده­اند(perrucci,&pilisuk, ، به نقل از محسنی تبریزی،1383: 36). به عبارت دیگر، جامعه­شناسان، معمولاً مسألة اجتماعی را وضعیت اظهار شدهای میدانند كه با ارزش‌های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند كه برای تغییر آن وضعیت باید اقدام شود(رابینگتن و واینبرگ،‌1383: 12).

تغییرات سنی و ارگانیگی در دوره نوجوانی فرد و به دنبال آن نوخواهی و نوگرایی، که هیجان خاصی بر رفتار او غالب می‌شود، ممکن است ظرفیت ناهمنوایی فرد را بالا ببرد. بر همین اساس، رفتارهای انحرافی و بزهكارانه (ضداجتماعی) فرد، بیشتر در دوران بلوغ، نوجوانی و جوانی، سر می‌زند و ممکن است تشدید شود؛ چرا كه این دوره چند ساله، از دوره‌های بسیار حساس و نوعاً مشكل‌ساز در طول زندگی افراد است و برهه‌ای كه افراد بویژه زندانیان در آن زندگی می­كنند، بحرانی­ترین مرحلة زندگی آنهاست كه سعادت و شقاوت زندگی آنان را در آینده دامن می‌زند. در جامعه ما نیز همچون سایر جوامع، در میان این قشر، افرادی پیدا می­شوند که به دلایل مختلفی، پا را فراتر از قوانین و هنجارهای جامعه گذاشته و به نحوی از انحاء، امنیت جامعه را برهم زده و ضررهای اقتصادی و اجتماعی را به سوی جامعه معطوف می‌دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:38 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند.

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل 21 گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و قدرت را می سنجد. خرده مقیاس اضطراب  دارای عباراتی است که می کوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهند و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواری در دستیابی به آرامش، تنش عصبی، تحریک پذیری و بیقراری را در بر می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:38 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH  47 ماده ای

هدف: اندازه گیری میزان رضایت زناشویی (از ابعاد مختلف)

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید.

این پرسشنامه توسط انریچ در سال به عنوان یک ابزار تحقیقی مهم و معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخ به سوالات به صورت 5 گزینه ای (کاملا موافق، موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف و کاملا مخالف) می باشد. در این پرسشنامه به هر گزینه از 1 تا 5 امتیاز داده می شود و در نهایت پس از پاسخگویی، نمرات با هم جمع نی شوند. تفسیر نمرات حاصل به شرح زیر می باشد:

- نمره های کمتر از 30 نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است

- نمره های 30 تا 40 نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران است.

- نمره های بین 40 تا 60 نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است.

- نمره های بین 60 تا 70 نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است.

- نمره های بالاتر از 70 نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی همسران است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:37 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

 

مشخصات « پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

تعداد سوال: 48 سوال

نوع فایل: word  

در پرسشنامه عملکرد تحصیلی، 5 عامل که عبارتند از: خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند. به هر یک از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته است که به ترتیب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 می باشد و بر این اساس نمره کمتر از 53 نشان دهنده خودکارآمدی ضعیف و نمره بالاتراز 85 نشان دهنده هودکارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از 28 بیانگر تاثیرات هیجانی ضعیفو نمره 53 به بالا بیانگر تاثیرات هیجانی قوی می باشد. نمره کمتر از 11 بیانگر برنامه ریزی ضعیفو نمره بالاتراز 23 بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد. نمره کمتر از 6 بیانگر کنترل پیامد ضعیف ونمره بالاتر از 13 بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. نمره کمتر از 14 بیانگر انگیزش ضعیفو نمره بالاتر از 24 بیانگر انگیزش قوی می باشد. نمره کمتر از 120 بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف و نمره بالاتر از 175 بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره بین 174-121 بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ پنجشنبه 14 دی 1396 ] [ 20:37 ] [ آریا برومندی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 صفحه بعد

دیگر امکانات