دانلود پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری

پاورپوینت-کتاب-گیاه-شناسی1-دکتر-روح-انگیز-نادری
پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 2765 کیلوبایت
قیمت: 40000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری،
در قالب ppt و در 250 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: سلول و بافت های گیاهی
دیواره سلولی (دیواره اسكلتی)
تغییرات دیواره سلولی
پلاسمودسماتا
لان ها
واكوئل ها
تورژسانس و پلاسمولیز
پلاست ها (پلاستید‌ها)
كروموپلاست ها
كلروپلاست ها
هسته (nucelus)
تعریف بافت و انواع آن
بافتهای مریستمی
بافتهای غیر مریستمی
سلول های پارانشیم
بافت كلانشیم
بافت اسكلرانشیم
بافت اپیدرم
بافت های ترشحی
بافت پریدرم (بافت چوب پنبه‌ای)

فصل دوم: مورفولوژی اندام های گیاهی
ریشه (Root)
مورفولوژی (ریخت‌ شناسی) خارجی ریشه
الف) كلاهك (Root cap calyptra)
ب) ناحیه نمو
ج) منطقه تارهای كشنده
د) ریشه‌های فرعی یا جانبی (Secondary Roots)
ﻫ) ریشه‌های نابجا
انواع ریشه
الف) ریشه‌های غده‌ای (Tuberculate roots)
ب) ریشه‌های تنفس‌كننده (Respiratory Roots)
ج) ریشه‌های مكنده (Sucoires Roots)
د) ریشه‌های مركب (Concresiin tes R)
ریخت‌شناسی (مورفولوژی) داخلی ریشه
ساختمان اولیه ریشه
الف) اپیدرم (Epiderme)
ب) پوست (Cortex)
طبقه‌بندی چوب پنبه‌ای
پوست داخلی
آندودرم
استوانه مركزی
ساختمان پسین ریشه
الف) طبقه مولد خارجی یا فلوژن
ب) طبقه مولد داخلی یا پاخیت (Cambium) Pachyte

فصل سوم: ساقه (Stem)
3-1 مورفولوژی خارجی ساقه
انشعابات ساقه
3-3 انشعابات منوپودیك و سمپودیك
3-4 رشد و نمو طولی ساقه
الف) انواع ساقه‌های هوایی
1. ساقه‌های خزنده
2. ساقه‌های پیچنده (Plantes Volubiles).
4. خارها (Epine).
5. فیلوكلادها (phylloclade).
6. ساقه‌های گوشتی (Plantes succulenles).
7. ساقه‌های ماشوره‌ای (Chaume).
ب) ساقه‌های زیرزمینی
1. ریزوم یا ساقه‌های زیرین (Rhizome)
2. تكمه یا توبركول (Tubercule)
3. سوخ یا پیاز (Bulb)
ج) ساقه‌های آبی
 دوام و عمر و ارتفاع ساقه
1. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط آب و هوایی (كلیماتیك (Climatique)
2. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط ادافیك (Edaphiques).
3-7 برگ (Leaf feuille)
3-7 برگ (Leaf feuille)
مورفولوژی خارجی برگ
اقسام برگ
الف) برگ های ساده (Simple F)
ب: برگ های مركب
1. برگ های مركب شانه‌ای (Pennees F.)
2. برگ های مركب پنجه‌ای (Palmes F.)
3-8 رگبرگها و انشعابات فرعی آن ها (nervure)
3-9 تغییرات برگ
1. فلس (Ecaille)
2. خار (Epine)
3. فیلودها (Phyllodes)
4. پیچك ها
5. برگه (Eracte)
6. برگ نباتات آبزی (Aquatiques plant)
7. برگ نباتات گوشت خوار (Carnivores plantes)
طرز قرار گرفتن برگهای روی ساقه (فیلوتاكسی)
ساختمان داخلی برگ
1. ساختمان دمبرگ
2. ساختمان پهنك
الف) اپیدرم (Epiderme)
ب) پارانشیم برگ یا مزوفیل (Mesophylle)
ج) دسته‌های چوب و آبكش (رگبرگ ها)
3-11 رشد و نمو برگ و مبدأ ساختمان آن
3-12 دوام برگ
3-13 سقوط برگ

فصل چهارم: ساختمان گل و میوه
گل
ساختمان گل
4-1 كاسه گل (كاسبرگ)
4-2 جام گل (Corolle)
4-3 نافه گل یا پرچم (Androceae)
4-4 ساختمان پرچم
الف) میله (Filament)
ب) بساك (Anthere)
4-5 ساختمان بساك
4-6 دانه گرده
4-7 پیرایش و تنوع پرچم ها
4-8 مادگی گل یا ژینسه (Gyneceae)
4-9 ساختمان قسمت های مختلف یك برچه
الف) كلاله (Stigma)
ب) خامه (Style)
ج) تخمدان و ساختمان تخمك
4-10 اقسام تخمك
الف) تخمك های راست یا اورتوتروپ (Orthotropous)
ب) تخمك های واژگون یا آناتروپ (Anatroups).
ج) تخمك های خمیده یا كامپیلوتروپ (Campylotroups)
د) تخمك های اپوتروپ و اپی‌تروپ (Apotrop & Epitrope)
تمكن
4-11 گل های كامل و گلهای ناقص
4-12 طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به یكدیگر
4-13 طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به محور خود
الف) حالت تخمدان زبرین یا فوقانی (Hypogenous)
ب) حالت تخمدان زیرین (Epigynous)
ج) حالت تخمدان نیمه زیرین (Perigynous)
4-14 پیدایش گل
گل‌آذین (Inflorescence)
الف) گل‌آذین نامحدود
1. گل‌آذین خوشه‌ای (Raceme)
2. گل‌آذین سنبله (Spike)
3. گل‌آذین دیهیم (Corymebe)
4. گل‌آذین چتری (Ombelle)
5. گل‌آذین كپه‌ای یا كلاپركی (Capitale)
ب) گل‌آذین محدود یا گرزنی
1. همودروم (Hemodrome)
2. آنتی‌دروم (Antidrome)
3. هترودروم (Heterodrome)
گرزن یك سویه یا یك جانبی
گرزن دو سویه یا دو جانبی (Bipar)
4-16 لقاح (Fertilization)
4 -17 میوه و دانه (Fruite & Grain)
تشكیل دانه
4-18 ساختمان دانه
1. پوسته (Tegument)
2. مغز (Amande)
4-19 میوه (Fruit)
پارتنوكارپی (Parthenocarpy)
4-20 انواع مختلف میوه
الف) میوه‌های ساده
1. میوه‌های گوشتی و آبدار (F. charnus).
2. میوه‌های خشك
میوه‌های خشك ناشكوفا (Indehiscents):
فندقه یا آكن (Achene)
سامار یا فندقه بالدار (Samar)
گندمه (Caryopsis)
میوه‌های خشك شكوفا (Dehiscents)
نیام (Gousse)
كپسول (Capsule)
خورجین (Silique)
ب) میوه‌های مركب
1. میوه‌های مركب تك گلی
2. میوه‌های مركب چند گلی

فصل پنجم: رشد و نمو در گیاهان
5-1 مراحل رشد و نمو:
1. مرحله تكثیر
2. مرحله بزرگ شدن
3. مرحله تمایز
5-2 رشد نخستین و رشد پسین
1. رشد طولی ریشه.
2. رشد طولی ساقه.
5-3 ساخت و كار مریستم نوك ساقه
5-4 پیدایش ریشه‌های فرعی
5-5 رشد پسین
5-6 لایه زاینده چوب‌پنبه- پوست

فصل ششم: متابولیسم
6-1 فتوسنتز
6-2 دی‌اكسیدكربن
6-4 نور
6-5 كلروفیل
6-6 فتوسیستمها
6-7 واكنش های شیمیایی فتوسنتز
6-9 واكنش های مستقل از نور
چرخة كالوین
6-10 بازده فتوسنتز
6-11 عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز
6-12 تنفس
6-13 شدت تنفس
6-15 كسر تنفسی

فصل هفتم: تغذیه گیاه
7-1 روش های بررسی نیاز غذایی گیاه
پرورش گیاه در محلولهای غذایی
7-2 تجزیه و بررسی خاك
7-3 تجزیه بافت و اندام های گیاه
7-4 نقش اختصاصی عناصر كانی در گیاهان
ازت
گوگرد
فسفر
كلسیم
منیزیم
پتاسیم
آهن
منگنز
بر
روی
مس
مولیبدن
كلر
سدیم
سیلیس

فصل هشتم: فتوپریودیسم
8-1 گیاهان روزكوتاه
8-2 گیاهان روز بلند
8-3 گیاهان بی‌تفاوت روز خنثی
گیاهان بینابین
8-4 فتوپریود القائی
8-5 مكانیسم كلی فتوپریودیسم
8-6 فعل و انفعالها در مریستم
8-7 نقش مواد بازدارنده در فتوپریودیسم
8-8 تفاوت های اساسی در واكنش‌ فتوپریودی گیاهان روز بلند و روز كوتاه
8-9 نقش دوره‌های تاریكی و روشنایی

فصل نهم: هورمون های گیاهی
9-1 اكسینها
9-2 كاربرد اكسینها در كشاورزی
9-3 سیتوكنین ها
الف) سیتوكنین های طبیعی
1. Zeatin   
2. Dihydra zeatin
3. Dimethyl- auyl- adenin
4. Methyl Thiozeatin
ب) سیتوكنین های مصنوعی
1. Benzyl adenin
2. Ethoxy ethyl adenin
Tetra- hydro- pyranil- & benzyl- adenin (PBA)
9-4 جیبرلین ها
9-5 اثرات جیبرلین
9-6 هورمون های بازدارنده
9-7 آبسیزین
9-8 اتیلن
اتفن

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:05 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت کتاب مباني تعاون دكتر حميد انصاري

پاورپوینت-کتاب-مباني-تعاون-دكتر-حميد-انصاري
پاورپوینت کتاب مباني تعاون دكتر حميد انصاري
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 166
حجم فایل: 1047 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مباني تعاون دكتر حميد انصاري،
در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كلياتي درباره تعاون و همكاري هاي سنتي
مفهوم واژه تعاون
نقش واژه تعاون
تقابل و تفاوت مفهوم رقابت و همكاري
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:04 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت بانک جهانی

پاورپوینت-بانک-جهانی
پاورپوینت بانک جهانی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 638 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع بانک جهانی،
در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تاریخچه
اهداف بانک جهانی
لزوم تشکیل بانک جهانی
ساختار بانک جهانی
موسسات وابسته به بانک جهانی
بانک بین المللی توسعه و ترمیم
موسسه بین المللی توسعه
اهداف
شرکت مالی بین المللی
موسسات مناسب استفاده کننده از خدمات
مرکز تضمین سرمایه گذاری چندجانبه ای
مرکز حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری
وظایف و خدمات این مرکز
تحول بانک جهانی
عضویت در گروه بانک جهانی
پذیره نویسی
پذیره نویسی اختیاری و اجباری
منابع مهم تامین مالی بانک
سیاست وام دهی
دلایل عدم پذیرش درخواست وام
برخورد بانک جهانی با کشورهای وام گیرنده
شرایط اعطای تسهیلات
همکاری ایران و بانک جهانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:04 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود تحقیق بررسی تاثیر ربا بر توسعه اقتصادی ایران

تحقیق-بررسی-تاثیر-ربا-بر-توسعه-اقتصادی-ایران
تحقیق بررسی تاثیر ربا بر توسعه اقتصادی ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 105
حجم فایل: 137 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ربا بر توسعه اقتصادی ایران،
در قالب word و در 105 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق

فصل دوم: پیشینه و ادبیات موضوع
مقدمه
ربا
تاریخچه ربا
رویدادهای مهم در تاریخچه ربا
تعریف لغوی ربا
ربا در ملت های باستان
سومریان
بابل
آشوریان
هند
مصرباستان
یونان و روم
ربا در سایر ادیان
یهودیت
رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا
اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید
تاریخ تحریم رباخواری
ملت های باستان
یونان
روم
عربستان
ادیان آسمانی
آیین یهودیت
آیین مسیحیت
آیین اسلام
پیشینه و ادبیات موضوع

فصل سوم:
مقدمه
تحریم ربا در اسلام
آثار تدریجی بودن تحریم ربا
پی آمدهای نظریه تدریج
منع ربا در اسلام و حقوق کشورهای اسلامی
ربا در قرآن وسنت
شکل گرایی و عدم توجه به مبانی حرمت (حیله‌های ربا)
ربا در قوانین کشورهای اسلامی

فصل چهارم:
مقدمه
روند تحول ممنوعیت ربا در مسیحیت و حقوق اروپایی
موضوع حقوق کلیسا نسبت به ربا
گسترش استثنائات
رویکرد حقوق غرب به مسئله ربا
حقوق غرب و بازگشت به سمت تعالیم مسیحیت
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل پنجم:
مقدمه
پی آمدهای زیان بار ربا
آثار فردی
کینه جویی
ترس و دلهره همیشگی
بخل ورزیدن
آثار زیان بار اجتماعی
ایجاد فاصله طبقاتی
رواج بیکاری
تورم
نابودي جامعه از جهت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
استعمار كشورهاي وام گيرنده از سوي كشورهاي وام دهنده
مصادیق ربا
ربا در جامعه بین اللملی
ربا در بانک ها و دولت ها
ربا در داد و ستدهای مردمی
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:03 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه صنایع دستی

گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-آموزشگاه-صنایع-دستی
گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه صنایع دستی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 895 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه صنایع دستی،
در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم:
ارزیابی و سنجش های مرتبط با کارآموز

فصل سوم:
انتقادات و پیشنهادات

فصل چهارم:
ضمیمه فرم ارزشیابی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:03 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت و تحقیق پرتودرمانی (RadioTherapy)

پاورپوینت-و-تحقیق-پرتودرمانی-(radiotherapy)
پاورپوینت و تحقیق پرتودرمانی (RadioTherapy)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt, doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 4778 کیلوبایت
قیمت: 11500 تومان

دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع پرتودرمانی (RadioTherapy)،
در قالب ppt و در 40 اسلاید و در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
دیگر کاربردهای پرتودرمانی
تاریخچه
رادیوتراپی
انواع رادیوتراپی
رادیوتراپی خارجی (تله تراپی)
رادیوتراپی تطبیقی سه بعدی (3D Conformal Radiation Therapy)
IMRT) Therapy Intensity-Modulated Radiation)
رادیوتراپی داخلی (Brachy Therapy)
رادیوتراپی حین جراحی (Intraoperative Radiotherapy)
رادیوتراپی سیستمیک (Systemic Radiation Therapy)
دستگاه هاي راديوتراپي
دستگاه هاي درمان سطحي
دستگاه هاي درمان نيمه عمقي
دستگاه هاي مگاولتاژ
دستگاه كبالت تراپي
دستگاه هاي شتاب دهندگي خطي LINAC
سيكلوترونها
گاما نایف (چاقوی گاما)
سایبر نایف
مراحل درمان
شبیه سازی یا سیمولاسیون (Simulation)
طراحي درمان و طراحان درمان رادیوتراپی
طراحي درمان سه بعدي
انتخاب نوع شتاب دهنده
ثابت نگهدارنده ها (فیکساسیون Fixation)
توزيع دز و عوامل مؤثر در آن
انتقال دز
اثرات جانبي راديوتراپي
مراحل درمان با گامانایف
روش درمانی گامانایف چه مزایایی دارد؟
عوارض جانبی روش درمانی گامانایف چیست؟
سایبرنایف
برنامه ریزی درمان
شتاب دهنده خطی linac
چگونه عمل می کند؟
تفاوت سایرنایف و رادیوتراپی مرسوم
تفاوت سایبرنایف و گامانایف
PET (Positron Emission Tomography)
روش انجام پت اسکن
پت اسکن معمولاً برای تحقیق شرایط زیر انجام می شود
تنظیم شدت پرتوها در پرتودرمانی
پرتو درمانی با عملکرد داخلی (IORT)
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:02 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود تحقیق کاليبراسيون دستگاه اتوکلاو Astell

تحقیق-کاليبراسيون-دستگاه-اتوکلاو-astell
تحقیق کاليبراسيون دستگاه اتوکلاو Astell
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 1237 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع کاليبراسيون دستگاه اتوکلاو Astell،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

نحوه کاليبراسيون اتوکلاو  Astell
قوانين اصولی کاليبراسيون
کالیبراسیون با محرک PT100
برای کالیبره کردن در PT100/124.C
کالیبره کردن در 25°C
اجرای کالیبراسیون با استفاده از ماشین در حین سیکل استریلیزاسیون
کالیبره کردن در دمای اتاق
انتخاب کردن یک سیکل
کالیبره کردن حد بالا
خلاصه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:02 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود تحقیق آموزش تست الایزا (ELISA)

تحقیق-آموزش-تست-الایزا-(elisa)
تحقیق آموزش تست الایزا (ELISA)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 58 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع آموزش تست الایزا (ELISA)،
در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

آنتي‌ ژن‌ ها را به سادگي رديابي كنيد
معرفي روش ELISA
مراحل انجام يك آزمون ELISA كه تقريباً در تمام انواع آن مشترك است، عبارت است از
شيكر ELISA SHAKER) ELISA)
واشر ELISA washer) ELISA)
خواننده ELISA reader) ELISA)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:02 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)

جزوه-آموزشی-متون-فقه-رشته-فقه-و-الهیات-(بخش-دوم)
جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 402
حجم فایل: 24997 کیلوبایت
قیمت: 11900 تومان

دانلود جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)،
در قالب pdf و در 402 صفحه.


توضیحات:
این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:01 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)

جزوه-آموزشی-متون-فقه-رشته-فقه-و-الهیات-(بخش-اول)
جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 320
حجم فایل: 19672 کیلوبایت
قیمت: 11500 تومان

دانلود جزوه آموزشی متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)،
در قالب pdf و در 320 صفحه.


توضیحات:
این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 14 بهمن 1396 ] [ 0:01 ] [ آریا برومندی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 صفحه بعد

دیگر امکانات